วิธีใส่ Email Signature ใน roundcube webmail

วิธีใส่ Email Signature ใน roundcube webmail

วิธีตั้งค่าภาพและข้อความลายเซ็นต์ในเว็บเมล์ roundcube เพื่อส่งเมล์ทุกฉบับ

เมื่อ Log in เข้าใช้งาน Email ของเราแล้ว ให้ทำการ ดังนี้

Untitled-1

1. คลิกเมนูปรับแต่งค่าส่วนตัว
2. แท็บเมนู ชื่อแสดงตัว
เมนูปรับแต่งค่าส่วนตัว ให้ทำการตั้งชื่อแสดงและชื่ออีเมล์ ตัวอย่างตามรูป
เมนูลายมือชื่อ ให้ติ๊กเลือกลายมือชื่อแบบ HTML และคลิกไอคอน HTML ตามรูป

ทำการใส่ code HTML ของลายเซนต์ลงไป แล้วกด บันทึก

ตัวอย่าง code

 <p>&nbsp;</p>
<div id=”_rc_sig”>– <br />
<p>Thanks &amp; Best Regards,</p>
<p><strong>Sutthinee Test</strong><br />Sales Representative<br />Mobile: 66(8) 1234 5678</p>
<p><img src=”http://www.yourdomain.com/logo.jpg” alt=”” /></p>
<p>Email: <a href=”mailto:sale@yourdomain.com”>sale@yourdomain.com</a></p>
<p>Website: <a href=”http://www.yourdomain.com”>www.yourdomain.com</a></p>
</div>

หมายเหตุ การใช้ไฟล์ภาพเป็น signature ต้องทำการนำไฟล์ภาพนั้นไปไว้ใน public html ของโฮสเราเสียก่อน แล้วนำตำแหน่งของ url นั้นมาใช้งาน ตาม code <img src=”http://www.yourdomain.com/logo.jpg”>

การตั้งค่าการใช้งาน

Untitled-1-1

(1) ที่เมนู ปรับแต่งค่าส่วนตัว
(2) แท็บเมนู ปรับแต่ง เลือก Composing Messages

Main Options

เขียนจดหมายแบบ HTML –> always (3)

Signature Options

Automatically add signature –> always (4)

เพียงเท่านี้ เมื่อมีการเขียนอีเมล์ฉบับใหม่จะมีลายเซนต์ท้ายเมล์ขึ้นให้ทุกครั้ง

Untitled-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *